Òrgans de govern

  •  
Els òrgans de govern i de gestió de la Mancomunitat són, amb caràcter necessari, els següents:


  • L’ Assemblea General és l’òrgan col•legiat suprem de govern i administració de la Mancomunitat, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
          Actualment els membres de l'Assemblea General són:
              Calders: Sr. Eduard Sánchez Campoy.
              Callús: Sr. Isidre Badia Pujol.
              Castellnou de Bages: Sr. .
              El Pont de Vilomara i Rocafort: Sr. Cecilio Rodríguez Martín.
              Fonollosa: Sr. Xavier Camarasa i Palomes.
              Manresa: Sr. Valentí Junyent i Torras, Sr. Josep M Sala Rovira, Sr. Jordi Serracanta Espinalt 
                             Sr. Marc Aloy Guàrdia.
              Navarcles: Sr. Ramon Serra i Millat i Sra. M. Carme Alòs i Pintó
              Navàs: Sr. Josep Casafont Cendra i Sr. .
              Rajadell: Sra. Anna Roig Borrellas.
              Sant Fruitós de Bages: Sr. Cristian Marc Huerta Vergés i Sr. Tomàs Casero Garcia.              
              Sant Joan de Vilatorrada: Sr. Gil Ariso Planas i Sr. Ignasi Lladó Valero.
              Sant Salvador de Guardiola: Sr. Albert Miralda i Sellarés.
              Santpedor: Sr. Xavier Codina Casas i Sr. Josep Illa Antich.
              Santa Maria d'Oló: Sra. Dolors Serral i Soler.
                            

  • El President. La Presidència es l’òrgan unipersonal que té atribuïda la màxima representació legal de la Mancomunitat i en dirigeix el govern i l’administració. 
           Actualment el President és l'Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras, alcalde de Manresa.
 
  • El Vice-president, és l’òrgan unipersonal que ostenta la potestat de substitució de la presidència en els casos d’absència, vacances o malaltia i exercirà per delegació del President les atribucions que per Decret decideixi.
        Actualment el vicepresident és el Sr. Josep Maria Sala i Rovira
  • La Comissió de comptes és l’òrgan col•legiat d’administració que assumeix les atribucions i efectuarà el seu funcionament d’acord amb el que s’ estableix als articles 58 i 101 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei Municipal i de règim local de Catalunya.
        La comissió per al 2014, es va constituir el dia 24 de març de 2014 a l'Assemblea General i està formada per:
                
                : Sr. Valentí Junyent i Torras. President de la Comissió
                : Sr. Miquel Davins i Pey. (Manresa)
                : Sr. Enric Vall de Vilaramó Oliva (Callús).
                : Sr. Xavier Racero Esquius. (Sant Fruitós de Bages).
                : Sr. Xavier Codina Casas.  (Santpedor)