Què és?


La Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament es va constituïr el dia 9 de maig de 1986, i actualment està integrada pels municipis d'Avinyó, Balsareny, Calders, Callús, Castellbell i el Vilar, Castellnou de Bages, El Pont de Vilomara i Rocafort, Gaià, Manresa, Marganell, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navás, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Salvador de Guardiola, Santpedor, Fonollosa, Rajadell, Sant Vicenç de Castellet, Santa Maria d’Oló i Súria amb serioses expectatives d’ampliació. És un ens administratiu de carácter local, de naturalesa supramunicipal, voluntària, cooperativa, de gestió de serveis i realització d’activitats econòmiques d’interès local.Art. 115 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya: “Los municipios tienen derecho a asociarse en mancomunidades de municipios para establecer, gestionar o ejecutar en común obras y servicios determinados de su competencia. En concreto, pueden constituirse mancomunidades, entre otras, en materia urbanística, de aguas, de saneamiento, de transporte y de gestión de residuos.“

Objecte :

D’acord amb els estatuts vigents constitueïx l’objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes d’evacuació i tractament d’aigües residuals dins del seu àmbit territorial definit pel conjunt de termes municipals del municipis que la integren.

Dins d’aquests sistemes d’evacuació i tractament d’aigües residuals, s’hi comprenen les obres i instal•lacions definides per les següents estacions depuradores d’aigües residuals.

- EDAR de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada.
- EDAR de Sant Fruitós de Bages, Navarcles i Santpedor.
- EDAR del Mujal.
- EDAR de Castellnou de Bages (El Serrat).
- EDAR de La Figuerola (Castellnou de Bages)
- EDAR d' El Pont de Vilomara i Rocafort.
- EDAR de Sant Salvador de Guardiola
- EDAR de Navàs

Dins de l’ objecte s’ hi comprenen les següents funcions:

a) Operacions de conservació i manteniment de les estacions depuradores d’Aigües residuals.

b) Conservació i manteniment dels col•lectors concentrats com a elements “en alta” dels sistemes d’ evacuació i tractament d’ aigües residuals.

c) Inspecció i control dels afluents que incideixen en les estructures assenyalades en l’apartat anterior en els aspectes que fan referència a la seva protecció i a la capacitat d’operació per obtenir els resultats que es fixen.

d) L’expedició de permisos d’ abocament als col•lectors concentrats de competència municipal que constitueixen elements “en baixa” dels sistemes d’ evacuació i tractament d’ aigües residuals.

e) Acció de Plans i projectes referits a obres i instal•lacions que afecten a l’ objecte de la Mancomunitat.

f) Redacció d’ordenances sobre les condicions a complir pels residus líquids que hagin de ser evacuats a través de les infrastructures esmentades , sense perjudici de les condicions més restrictives que cada municipi pugui imposar als abocaments de la seva pròpia xarxa de sanejament i obligacions i responsabilitats dels titulars de les activitats on tals residus es generin.

g) Les específicament delegades per l’Òrgan competent en matèria de Sanejament, a la Mancomunitat.Dins de l’esfera de les seves competències i de conformitat amb els seus estatuts fundacionals, li correspondran en tot cas les potestats següents:

• Les potestats reglamentària i d’autoorganització.
• Les potestats tributària i finançera.
• La potestat de programació o planificació.
• Les potestats expropiatòria i d’investigació, delimitació i recuperació d’ofici dels seus bens.
• La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
• La potestat d’execució forçosa i sancionadora. La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords. 

Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública pels seus crèdits, sense perjudici de les que corresponguin a les Hisendes de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, així com la inembargabilitat dels seus bens i drets en els termes previstos a les Lleis.