Estatuts

ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PEL SANEJAMENT.
CAPÍTOL I
Constitució de la Mancomunitat
Article 1r.- Els municipis de Manresa, i Sant Joan de Vilatorrada, de la comarca del Bages, representats pels seus respectius Ajuntaments constitueixen una MANCOMUNITAT VOLUNTARIA, com Entitat Administrativa, amb personalitat i capacitat plenes, de conformitat amb les previsions contingudes en els articles 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, 115 a 122 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; i 90 a 104 del Reglament de Demarcació territorial i Població dels Ens Locals, aprovat per Decret 140/1988 de 24 de maig, a l’objecte d’exercir les competències d’Administració actuant en matèria de Sanejament previstes al decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

CAPITOL II
Denominació, domicili, fins i personalitat.
Article 2n.- Denominació, domicili i àmbit territorial.
Aquesta mancomunitat es denomina “MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT”.
La seva seu està ubicada a Manresa al carrer Santa Llúcia, 21, 1er 2a. Podrà ésser conviada per acord de l'Assemblea General, havent-se de publicar al butlletí oficial pertinent.
El seu àmbit territorial comprén la totalitat del termes municipals dels municipis que en cada moment integrin la Mancomunitat.
Article 3r.- Finalitat i objecte.
La Mancomunitat ha estat constituïda per a la gestió més eficient dels recursos hídrics i de les obres i les actuacions hidràuliques i per a la prestació dels serveis relacionats.
Constitueix l'objecte de la Mancomunitat la gestió i explotació dels sistemes públics de sanejament d'aigües residuals, sistemes d'abastament d'aigua en alta i de subministrament d'aigua en baixa, així com la reutilització de les aigues regenerades i el retorn a l'aigua del medi, activitats que constitueixen la gestió integrada de l'aigua al seu àmbit territorial, per a la qual cosa la Mancomunitat té plena capacitat.

Article 4rt.- Personalitat i potestats.
La Mancomunitat tindrà d’acord amb la legislació local vigent, plena responsabilitat i capacitat jurídica pel compliment dels fins assenyalats en l’article anterior i conseqüentment podrà adquirir, posseir, reivindicar, permutar i gravar tota classe de bens, celebrar contractes, explotar la instal•lació mancomunada, obligar-se, interposar recursos, i exercitar les accions previstes en les lleis, així com exercir les facultats de la gestió recaptatòria de l’increment de la tarifa o del cànon de Sanejament que li delegui la Generalitat de Catalunya de conformitat amb l’article 16 de la Llei 5/1981 de 4 de juny i del decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya i sense perjudici que aquestes facultats es transfereixin a la concessionària a la que fa referència l’article 13 d’aquests estatuts.

Dins de l’esfera de les seves competències li correspondran en tot cas:
Les potestats reglamentària i d’autoorganització.
Les potestats tributària i finançera.
La potestat de programació o planificació.
Les potestats expropiatòria i d’investigació, desllindament i recuperació d’ofici dels seus bens.
La presumpció de legitimitat i l’executivitat dels seus actes.
La potestat d’execució forçosa i sancionadora.
La potestat de revisió d’ofici dels seus actes i acords.
Les prelacions i preferències i demés prerrogatives reconegudes a la Hisenda pública pels crèdits de la mateixa, sense perjudici de les que corresponguin a les Hisendes de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, així com la inembargabilitat dels seus bens i drets en els termes prevists a les Lleis.

CAPÍTOL III

Dels òrgans de govern i administració,.
Article 5é..- Òrgans de govern.
Els òrgans de govern de la Mancomunitat que seran representatius dels Ajuntaments que la constitueixin, són els següents:
1.- L’Assemblea General.
2.- El President.
3.- El Vice-President.
4.- La Comissió de Comptes.
Aquests òrgans tenen la condició de necessaris, sense perjudici de la creació d’altres òrgans, que amb caràcter de complementaris, pugui acordar la mancomunitat.

Article 6é.- De l’Assemblea General.
L’Assemblea General és el suprem òrgan de govern i administració de la Mancomunitat.
Estarà formada per representants de cadascun dels Ajuntaments que integren la Mancomunitat, que seran elegits per les respectives Corporacions Municipals en Ple, per majoria absoluta.
Per a integrar l’Assemblea General, l’Ajuntament de Manresa, designarà quatre membres. La representació de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i dels que en el futur puguin adherir-se a la Mancomunitat vindrà deduïda del següent escalat, segons els habitants de dret del municipi, d’acord amb la darrera renovació padronal:
- Municipis fins a 5000 habitants: 1 representant per a cada municipi.
- Municipis de 5001 habitants en endavant: 2 representants per a cada municipi
El mandat dels membres de l’Assemblea General de la Mancomunitat s’extingirà al cessar en el càrrec municipal, que legitima la possibilitat de la seva elecció, o bé, perquè així ho acordi el seu Ajuntament respectiu, amb la mateixa majoria absoluta que per al seu nomenament.
En el cas de substitució d’un membre de l’Assemblea general, el nou membre de la mateixa s’entendrà designat sense perjudici del que s’estableix en el paràgraf anterior.
Cada representant dels Ajuntaments en la Mancomunitat tindrà un vot.

Article 7é. – Del President.
La Presidència de la Mancomunitat, la seva Assemblea General i Comissió de Comptes l’ostentarà el representant electe per l’Assemblea General.
El President nomenarà un Vice-President, d’entre els membres de la Mancomunitat, el qual, a més de substituir-lo en la Presidència en els casos d’absència, vacances o malaltia, exercirà per delegació del President les atribucions que per Decret decideixi.

Art. 8é.- Convocatòria i règim de sessions.
L’Assemblea General celebrarà sessions, un cop constituïda cada tres mesos com a mínim, amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari, sempre que la convoqui el President o la proposi dos representants de la Mancomunitat, o el membre o membres d’un Ajuntament diferent del de Manresa.
El règim de la convocatòria i de celebració de sessions s’ajustarà a les disposicions reguladores de la matèria en l’Administració Local.
Els acords es prendran per majoria simple, tenint la presidència en cas d’empat, vot decisori en els termes previstos en l’article 24 del RDL 781/86 de 18 d’abril. A excepció feta de les majories qualificades exigides en els presents estatuts i en la legislació de règim local.
Art. 9é.- Dels càrrecs administratius.
Els òrgans administratius de la Mancomunitat, seran la Secretaria, la Intervenció i la Tresoreria . Els titulars de la Secretaria, Intervenció i Tresoreria de la Mancomunitat seran els que corresponguin a l’Ajuntament de Manresa. Les atribucions, competències i obligacions del secretari, interventor i tresorer, seran les assenyalades per la legislació vigent de règim local als funcionaris respectius.
L’assemblea general de la mancomunitat podrà designar el personal administratiu o laboral necessari per a l’acompliment dels fins de la Mancomunitat.
Així mateix l’Assemblea General fixarà les retribucions que corresponguin tant als titulars de Secretaria, Intervenció i Tresoreria, com al personal designat per la pròpia Assemblea.
Art. 10é.- Atribucions de l’Assemblea General.
Seran atribucions de l’Assemblea General les següents:
a) Constitució de la Mancomunitat.
b) Modificació dels seus estatuts i dissolució de la Mancomunitat.
c) Admissió de nous membres i separació dels que ja hi siguin.
d) Censura i aprovació de comptes.
e) Aprovació de pressupostos i realització d’operacions de crèdit.
f) Aprovació d’ordenances i reglaments.
g) Adquisició, administració i disposició de bens.
h) Assumir la gestió recaptatòria de l’increment de la tarifa o cànon de sanejament si es delega per la generalitat de Catalunya i sense perjudici de la transferència d’aquesta gestió i a la concessionària que gestioni el servei.
i) Contractació d’obres i/o serveis que tinguin el caràcter de despesa d’inversió o de primer establiment.
j) Exercici d’accions.
k) Aprovació de les despeses que tinguin naturalesa d’inversió.
l) I quants altres que siguin aplicables, per analogia, a les competències de l’Ajuntament Ple.,

Art. 11é.- Atribucions del president.
Correspondran al president, i en el seu cas, al Vice-President, les mateixes facultats que estableixi la legislació de règim local a favor de l’Alcalde, com a President de l’Ajuntament i cap de l’administració Municipal, destacant per la seva rellevància les relacionades amb el règim de sessions, contractació de despeses i ordenació de pagaments, contractació plena a excepció de la reservada a l’Assemblea General, rendició i publicació de comptes, gestió pressupostària, representació legal de la Mancomunitat, publicació, supervisió i execució d’acords, presidència de meses de contractació i subhasta de bens i serveis i la competència residual no atribuïda a l’Assemblea General.
Article 12é.-La Comissió de comptes.
La comissió de comptes tindrà les atribucions i efectuarà el seu funcionament d’acord amb el que s’estableix als articles 58 i 101 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
El nombre màxim d’integrants d’aquesta comissió, serà el de la quarta part dels representants dels ajuntaments integrats a la Mancomunitat, renovant-se anualment aquesta composició per tal de permetre que durant el mandat corporatiu tots els representants dels ajuntaments mancomunats hagin tingut l’opció de formar part d’aquesta Comissió. La designació de membres es competència de l’Assemblea General a proposta del president.

CAPÍTOL IV
Prestació i regulació del servei.
Art. 13 é.- Prestació del servei.
En particular i pel que fa a les finalitats contemplades a l'aticle 3r dels Estatuts, la Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament com a administració actuant en matèria de Sanejament, assumeix la prestació dels serveis de gestió i explotació dels sistemes d'evacuació i tractament d'aigües residuals dins del seu àmbit territorial com a forma  de gestió associada de serveis municipals de caràcter obligatori i essencial.
La prestació d'aquests serveis es podrà dur a terme per qualsevol  dels mitjans de gestió previstos d'acord amb la legislació vigent.
La Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament, es constitueix com a mitjà propi instrumental i servei tècnic dels municipis mancomunats, atès que aquests n'ostenten un control anàleg al que disposen sobre els seus propis serveis, podent conferir a la Mancomunitat encàrrecs de gestió sota el següent règim regulador:
Tindran caràcter intern, depenent i subordinat, i s'executaran de form obligatòria a partir del moment de rebre'n comunicació. L'execució es durà a terme d'acord amb les instruccions que li siguin donades, i la retribució es fixarà per referència a tarifes aprovades.
La Mancomunitat de municipis del Bages per al Sanejament no podrà participar en cap licitació pública convocada pels municipis mancomunats, sense perjudici que quan hi hagi manca de licitadors, se li pugui encarregar l'execució de la prestació objecte de licitació.
Art. 14è
Sense vigència.

CAPÍTOL V.
Recursos econòmics.
Art.15 é.- Recursos econòmics.
Els recursos econòmics de la mancomunitat estaran constituïts per:
a) Els recursos que la generalitat de Catalunya atribueixi a aquesta Mancomunitat, com administració actuant i referents al Pla de Sanejament de la zona que s’integra.
b) Ajudes de l’estat, Generalitat i d’altres entitats de caràcter públic o privat.
c) Subvencions, auxilis i donatius que s’obtinguin per als seus fins.
d) Operacions de crèdit amb entitats oficials o privades.
e) Les aportacions dels Ajuntaments que la integren.
f) Multes.
També tindran la consideració d’aportacions ordinàries els ingressos que obtingui la mancomunitat com a conseqüència de l’aplicació de les tarifes per serveis que presti a particulars dels municipis mancomunats.

Art. 16é.- Del Pressupost.
La Mancomunitat confeccionarà anualment un pressupost ordinari que es nodrirà amb els recursos propis.
Quan la mancomunitat projecti efectuar despeses d’inversió, bé per pròpia iniciativa o per delegació de la Junta de Sanejament o òrgan específic de l’Agència Catalana de l’Aigua o òrgan específic de la Generalitat de Catalunya, s’habilitarà consignació suficient en l’esmentat pressupost ordinari que es nodrirà fonamentalment amb els recursos previstos en la Llei.

Article 17é.- Del control econòmic.
El Control i la fiscalització econòmics així com la comptabilitat es portaran a terme d’acord amb la normativa d’aquesta matèria en el règim local.

CAPÍTOL VI

V
igència, modificació d’estatuts i dissolució de la Mancomunitat.
Article 18é.- Termini de vigència.
La Mancomunitat es constitueix per temps indefinit, tenint en compte el caràcter permanent de les activitats que constitueixen el seu objecte i sigui quina sigui la modalitat gestora que aquesta adopti en l’explotació del servei.
El que s’expressa en el punt anterior no exclou la conversió del servei mancomunat en servei comarcal, quan de conformitat amb els articles 30 i 31 de la llei 6/1987 de 4 d’abril, sobre l’organització comarcal de Catalunya, sigui procedent.

Article 19é.- Incorporació de municipis.
Podran adherir-se a la Mancomunitat altres municipis de la Comarca del Bages quan ho sol•licitin els ajuntaments en virtut d’acord adoptat pel ple de la Corporació per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres. Simultàniament i amb el mateix quòrum assumiran el contingut íntegre dels estatuts de la Mancomunitat i designaran el representant en la mateixa.
Perquè la incorporació sigui efectiva és requisit que l’Assemblea General de la Mancomunitat es pronunciï afirmativament sobre l’adhesió sol•licitada.
A part dels municipis fundadors, fins a la data de l’aprovació de la present modificació d’Estatuts han fet efectiva la seva incorporació com a membres de ple dret de la Mancomunitat, els municipis de :
Callús, Castellnou de Bages, El Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles, Navàs, Sant Fruitós de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Santpedor i Fonollosa, així com Santa Maria d’Oló i Rajadell.

Art.20é.- Separació i exclusió de Municipis.
La separació dels municipis integrats en la Mancomunitat es pot fer per voluntat del Municipi o per exclusió acordada per l’Assemblea General.

Art.21é.- Separació i exclusió de Municipis.
La separació per voluntat del municipi requereix acord adoptat pel Ple de la seva corporació per majoria absoluta del nombre legal dels seus membres.
Aquesta separació tindrà efectes a partir del dia u de gener de l’any següent a l’adopció de l’acord de separació i aquest acord no allibera a l’Ajuntament de fer efectiu a la mancomunitat l’import de les aportacions ordinàries i extraordinàries corresponents a l’any en que s’adopti la separació ni del pagament de les aportacions que tingui pendents.
Tot això sense perjudici que pel número o entitat dels municipis que adoptin acords de separació es decideixi la dissolució de la Mancomunitat, en quin cas s’haurà d’estar a l’article que regula aquesta dissolució.

Art. 22é.- Exclusió de municipis per l’Assemblea General.
L’Assemblea General de la Mancomunitat, en virtut d’acord adoptat per majoria absoluta del numero legal de representants dels Ajuntaments que la integren, podrà adoptar l’exclusió de la mateixa d’un determinat municipi,quan l’Ajuntament respectiu tingui pendent d’ingrés a la Mancomunitat les aportacions ordinàries que corresponguin a un període superior a un any o les aportacions extraordinàries acordades pel procediment estatutari i que constitueixin en ambdós casos recursos econòmics de la Mancomunitat. Amb caràcter previ a l’adopció de l’acord d’exclusió, procedirà el requeriment formal de pagament a l’Ajuntament deutor formulada per acord de l’Assemblea General i audiència de la Corporació afectada.
Aquesta exclusió no allibera a l’Ajuntament del municipi exclòs de la seva obligació de fer efectives a la Mancomunitat les aportacions pendents i els interessos de demora devengats.


Art.23é.- Dissolució de la Mancomunitat.
La Mancomunitat podrà dissoldre’s:
a) Per disposició legal.
b) Quan així ho acordi l’Assemblea General per la majoria absoluta del nombre legal dels seus representants.
c) Quan per la separació de diversos municipis mancomunats resulti inoperant la seva existència i la seva continuació impossible.
d) Per conversió comarcal del servei mancomunat.
Perquè operi la dissolució de la Mancomunitat caldrà el compliment dels requisits establerts a l’article 101 del Decret 140/1988 de 24 de maig pel que s’aprova el Reglament de Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals i 121 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Art.24é.- Modificació dels Estatuts.
Els Estatuts de la Mancomunitat poden ser modificats seguint el procediment establert als articles 97 al 99 del Decret 140/1988 de 24 de maig pel que s’aprova el reglament de demarcació territorial i Població dels Ens Locals i 120.3 en relació amb el 119.3 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la llei Municipal i de Règim local de Catalunya.
Si la modificació afecta a l’objecte de la mancomunitat, cal com a requisit previ, l’acord inicial de tots els ajuntaments dels municipis que integren la mancomunitat adoptat per majoria simple.
La modificació dels estatuts requereix l’acord de la iniciativa de l’Assemblea General.
Correspondrà al President de la Mancomunitat la convocatòria de l’Assemblea de regidors dels municipis integrants de la Mancomunitat i la coordinació i impuls de tots els tràmits necessaris per a la modificació.
Amb la convocatòria de l’Assemblea de regidors s’acompanyarà el text del projecte de modificacions que es pretengui introduir.
La modificació dels estatuts quedarà efectuada quan el text definitiu del projecte de modificacions i els Estatuts resultants d’aquestes modificacions siguin aprovats per la majoria dels Ajuntaments dels municipis que integren la Mancomunitat.
Si algun Ajuntament no aprova el text definitiu del projecte de modificacions i dels Estatuts resultants podrà optar entre mantenir-se a la Mancomunitat, assumint el contingut íntegre dels Estatuts que hagin resultat aprovats o separar-se de la Mancomunitat.
Si no s’adoptés cap d’ambdues opcions, l’Assemblea General, podrà adoptar acord d’exclusió del municipi en qüestió, amb els requisits de la majoria absoluta i requeriment previ.

Art.25é.- Inscripció al registre d’Entitats Locals.
La modificació i dissolució de la mancomunitat s’ha d’anotar al Registre d’Entitats locals, d’acord amb el que disposa el títol Vé. del Decret 140/1988 de 24 de maig pel que s’aprova el Reglament de Demarcació Territorial i Població dels Ens Locals, i publicar al Diari Oficial de la Generalitat i al Boletín Oficial del Estado.
La modificació dels Estatuts, un cop aconseguida l’aprovació a que fa esment l’article 24, es publicarà íntegrament al Diari Oficial de la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Província.

Art.26é.- Liquidació.
L’acord de dissolució, determinarà la forma en que s’haurà de procedir per a la transferència dels mitjans o la liquidació dels bens i drets que constitueixen el patrimoni de la Mancomunitat.
Disposició Final Única.
El que no es preveu en els presents estatuts serà regulat supletòriament per la legislació aplicable de Règim local.

Art.27è.- La Mancomunitat garantirà l'accés dels ciutadans als llocs de treball corresponents a la seva plantilla orgànica, d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com els establerts  a continuació:
Publicitat de les convocatòries i les seves bases.
Transparència
Imparcialitat i professionalitat dels  òrgans de selecció.
Independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció.
Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar. 
Agilitat sens perjudici de la objectivitat en els processos selectius.
La provisió dels llocs de treball de la Mancomunitat es durà a terme pels procediments de concurs i lliure designació per convocatòria pública.
L'abast  de la dedicació i la forma de la provisió dels llocs de treball de la Mancomunitat compartits amb els d'algun dels Ajuntaments mancomunats, serà el següent:
Personal funcionari d'habilitació de caràcter nacional: D'acord amb allò que disposa la disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.
Personal funcionari de carrera: D'acord amb allò que disposen els articles 78 i ss, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, així com la seva disposició addicional tercera, en quan modifica la Llei 53/1984 de 26 de desembre d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
Personal laboral: D'acord amb allò que disposa l'article 83 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, així com la seva disposició addicional tercera, en quan modifica la Llei 53/1984 de 26 de desembre d'incompatibilitatsdel personal al servei de les administracions públiques.

Manresa a 4 d'abril de 2016.

EL PRESIDENT DE LA MANCOMUNITAT

Signat: Valentí Junyent i Torras.