Període mig de Pagament a ProveïdorsInformació que es facilita segons el disposat al Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril , d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.


TERCER TRIMESTRE 2014 PMP

QUART TRIMESTRE 2014 PMP

PRIMER TRIMESTRE 2015 PMP

SEGON TRIMESTRE 2015 PMP

TERCER TRIMESTRE 2015 PMP

QUART TRIMESTRE 2015

PRIMER TRIMESTRE 2016

SEGON TRIMESTRE 2016

TERCER TRIMESTRE 2016

QUART TRIMESTRE 2016

PRIMER TRIMESTRE 2017

SEGON TRIMESTRE 2017

TERCER TRIMESTRE 2017

PRIMER TRIMESTRE 2018

TERCER TRIMESTRE 2018